DERNEK TÜZÜĞÜ

BÜTÜNLEYİCİ
TEDAVİLER ARAŞTIRMA  DERNEĞİ (BÜTAD) TÜZÜĞÜ

         Derneğin
Adı ve Merkezi

         Madde
1
– Derneğin Adı: “ BÜTÜNLEYİCİ TEDAVİLER ARAŞTIRMA DERNEĞİ (BÜTAD) dir.

         Derneğin merkezi Ankara’dır. 

         Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube
açabilir.

         Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek
İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

            Madde 2-Dernek, Türkiye’de sayısı
artmakta olan homeopati, schussler mineralleri, bach çiçekleri, ortomoleküler
tıp, fitoterapi, aromaterapi gibi bütünleyici tedavileri içeren konularda
araştıma, bilgi paylaşımı ve işbirliği yapmak üzere bir çatı altında toplamak
ve  konusu ile ilgili sivil toplum
faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda
çalışmalar  yapan  kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile
kurulmuştur.

         Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve
Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi
için araştırmalar yapmak, 

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim
çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü
bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi
oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi,
kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma
ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye
malzemelerini temin etmek,

      5-Gerekli
izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt
içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç
duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler
kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını
değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve
bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi
ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi,
spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür
etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz
mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni
hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda
yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir
federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri
kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki
dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak
veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi
halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile
İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları
ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri
ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler
açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla
yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil
toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve
kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

17- Eczacılar ve hekimler arasında homeopati, schussler
mineralleri, bach çiçekleri, ortomoleküler tıp, fitoterapi, aromaterapi bilinirliğini
arttırmak,

18- Türkiye’de
bulunmayan ilaçları koordineli bir şekilde hastaya ulaşmasına destek olmak,

19- Türkiye
Endemik bitkilerinden yeni homeopatik, fitoterapik, andropozofik ilaçlar elde
etmek için araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapmak,

20-Mesleki bilgi
ve vaka paylaşımlarında bulunmak,

21-Eczacılık ve
Tıp  Fakültelerinin bütünleyici tedaviler
hakkındaki  ders müfredatlarına katkı
sağlamak,

22- Homeopati,
schussler mineralleri, bach çiçekleri, ortomoleküler tıp, fitoterapi,
aromaterapi ilaç yapım atölyeleri düzenlemek,

23- Homeopati,
schussler mineralleri, bach çiçekleri, ortomoleküler tıp, fitoterapi,
aromaterapi Kozmetik ürün yapım atölyeleri düzenlemek,

24-Eczacıların
ve hekimlerin homeopati, schussler mineralleri, bach çiçekleri, ortomoleküler
tıp, fitoterapi, aromaterapi ile ilgili haklarını resmi kurumlarda korumak ve
geliştirmek üzere çalışmalar yapmak,

25-Yurt içi
çalıştaylar ve kongreler düzenlemek,

26- Bütünleyici
tedavi ürünlerinin ürün hazırlama yöntemlerinin ülkemizdeki  standardizasyonu üzerine çalışmalar yürütmek,

27-Üniversite
ve Devlet fonları ile ortak projeler geliştirmek

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, homeopati, schussler
mineralleri, bach çiçekleri, ortomoleküler tıp, fitoterapi, aromaterapi ile
ilgili sağlık ve sosyal alanlarda  yurt
içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve
Üyelik İşlemleri

Madde 3– Fiil ehliyetine sahip
bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı
kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi
bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye
olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal
üyelik için bu koşul aranmaz.

         Dernek başkanlığına yazılı olarak
yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe
kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru
sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere
kaydedilir.

         Derneğin asıl üyeleri, derneğin
kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen
kişilerdir.

         Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli
destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul
edilebilir.

         Derneğin
şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik
kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe
kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır
ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.  

         Üyelikten
Çıkma

         Madde
4
-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına
sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna
ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin
derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

         Üyelikten Çıkarılma

         Madde
5
-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

         1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda
bulunmak,

         2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

         3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik
aidatını altı ay içinde ödememek,

         4-Dernek organlarınca verilen kararlara
uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde
yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

         Dernekten
çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında
hak iddia edemez.

         Dernek  Organları

         Madde
6
-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

         1-Genel kurul,

         2-Yönetim kurulu,

         3-Denetim
kurulu,

         Dernek Genel Kurulunun Kuruluş
Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden
oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel
merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda
ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel
kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen
zamanda olağan,

         2-Yönetim veya denetim kurulunun
gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu
üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu,
genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh
hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

   Olağan genel
kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün
yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek
tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının
günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet
sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği
elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya
mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda,
çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi
gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı
arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması
sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma
sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne
uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden
itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya,
birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt
çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin
katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının
ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya
katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından
az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan
üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek
üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri
veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.
Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak
toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa
durum bir tutanakla tespit edilir 
ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği
yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından 
açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca
bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek
üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan
heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için
yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini
göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları
zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin
sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer
alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri
tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması
zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı
vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul
toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması
halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği
kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa
yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler
yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin
korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten
sorumludur.

Genel Kurulun Oy
kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel
kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık
oylamada,  genel kurul başkanının
belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı
başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından
gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden
sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya
katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin
feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla
alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız
Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı
katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı
usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.           Bu şekilde karar alınması olağan
toplantı yerine geçmez.

         Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

         Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar
genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

         1-Dernek organlarının seçilmesi,

         2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

         3-Yönetim ve denetim kurulları
raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

         4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin
görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı
sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu
kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

         7-Dernek için gerekli olan taşınmaz
malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda
yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları
ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya
değiştirilerek onaylanması,

         9-Dernek yönetim ve denetim
kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her
türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için
görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit
edilmesi,

         10-Derneğin federasyona katılması ve
ayrılmasının kararlaştırılması,

         11-Derneğin şubelerinin açılmasının
kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin
yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         12-Derneğin uluslar arası faaliyette
bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya
ayrılması,

         13-Derneğin vakıf kurması,

         14-Derneğin fesih edilmesi,

         15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin
incelenip  karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına
verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer
görevlerin yerine getirilmesi,

         Yönetim
Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

         Madde 10-Yönetim kurulu beş
asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir
kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve
üye’yi belirler.          

         Yönetim
kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu
taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve
çağrılması mecburidir.

         Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

         Yönetim kurulu aşağıdaki hususları
yerine getirir.

         1-Derneği temsil etmek veya bu hususta
kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

         2-Gelir ve gider hesaplarına
ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek
döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

         3-Derneğin çalışmaları ile ilgili
yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

         4-Genel kurulun verdiği yetki ile
taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina
veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek
veya ayni haklar tesis ettirmek,

         5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube
açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

         7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik
açılmasını sağlamak,

         8-Genel kurulda alınan kararları
uygulamak,

         9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin
işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu
çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, 
toplandığında genel kurula sunmak,

         10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

         11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma
hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi
dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer
görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

         Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve
Yetkileri

         Madde 11-Denetim kurulu, üç
asıl ve üç yedek  üye olarak genel
kurulca seçilir.

         Denetim
kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu
taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve
çağrılması mecburidir.

         Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

         Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde
gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen
çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap
ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,
dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen
aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna
ve toplandığında genel kurula sunar.

         Denetim
kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Derneğin Gelir Kaynakları

         Madde
12
-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

         1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi
olarak 200 TL, aylık olarak ta 25 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya
eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

         2-Şube ödentisi: Derneğin genel
giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin
%50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

         3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi
isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence,
temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan
gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak
bağış ve yardımlar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin
etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler.       

         Derneğin Defter Tutma Esas ve
Usulleri ve Tutulacak Defterler

  Madde 13-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter
tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde
belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak
bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap
döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan
itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim
kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin
ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin
defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun
olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler
tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve
uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu
kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı
toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye
olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere
işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere
işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden
evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın
asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen
veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına
alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı
belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı,
soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait
demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri
yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere
işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile
Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak
esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt
bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da
tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma
usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına
verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri
esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter
hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik
ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve
defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye
Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik
ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl
sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme
Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda
ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

         Derneğin
Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14-Gelir
ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler
Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.
Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından
düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest
meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir
Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri
için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka
Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak
bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği
bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar
tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler
Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve
ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl
ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve
yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde
bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen
nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde
kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen
biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı
belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere
kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi
ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı
belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda
Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim
kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler,
yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.
Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva
eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek
tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca
onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil
edebilir.

Yetki
belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir.
Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin
süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden
ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş
olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi
zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman
iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan
alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda
belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve
tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

         Beyanname
Verilmesi

Madde 15-, Derneğin,
bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu
itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek
Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim
yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare
amirliğine verilir.

Bildirim
Yükümlülüğü          

Madde 16-Mülki
amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul
toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer
organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te
yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel
kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı
tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim
kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu
fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine
verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren
otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal
Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından
Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım
alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te
belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare
amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve
kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana
gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri
Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında
meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek
Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen
otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük
değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde,
genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin
İç Denetimi

  Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim
kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız
denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu
veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç
yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim
kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim
kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin
Borçlanma Usulleri           

Madde
18-
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için
ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu
borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak
ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile
karşılanamayacak miktarlarda ve derneği 
ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin
Kuruluşu

Madde 19-Dernek,
gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek
yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler
Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube
açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

   Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde
20
-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları
doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm
işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu
dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim
kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.          Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek,
denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer
hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

Şubelerin Genel
Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil
Edileceği

Madde 22-Şubeler,
genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en
az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

   Şubelerin olağan
genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca
belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini
toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek
genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel
kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması
durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan
fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek
delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda
seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel
merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy
kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar
genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden
ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde
23-
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla
yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim
kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o
yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek
genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

         Tüzüğün
Ne Şekilde Değiştirileceği

         Madde
24-
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve
oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim
kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Tüzük
değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma
hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği
oylaması açık olarak yapılır.

         Derneğin  Feshi ve 
Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

         Madde
25
-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve
oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim
kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih
kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve
oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para,
mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye
kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı
veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde BÜTÜNLEYİCİ
TEDAVİLER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM DERNEĞİ (BÜTAD) Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para,
mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla
görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme
esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve
banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve
yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin
alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek
alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil
edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan
tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere
devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu
ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe
devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında
gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene
dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal
işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün
içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine
bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin
defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri
saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu
defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

         Hüküm
Eksikliği

         Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş
hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni
Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili
diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

         Geçici Madde 1- İlk genel kurulda
dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili
iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda
belirtilmiştir. 

         Geçici
Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı       : 
Görev Unvanı              :

Bu tüzük 26 (Yirmialtı)  madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.